zondag 22 december 2013

NOIG Verontruste Aalstenaars: terug van nooit weggeweest


Dinsdagavond 17 december ging zoals vooraf aangekondigd in de pers en na een jaar van stilzwijgen een actie door van de NOIG Verontruste Aalstenaars in solidariteit met het stadspersoneel en de actie van ACOD in het bijzonder. Met ongeveer 20 NOIG VA’ers sloten we ons aan bij het klein groepje ACOD-militanten die pamfletten en mandarijntjes aan het uitdelen waren aan de gemeenteraadsleden.

De symbolische  actie van ACOD was gericht tegen de verspilzucht en de geplande besparingen van het stadsbestuur. De vakbond is van mening dat het niet mogelijk is om de komende jaren 200 Voltijdse Equivalenten of ongeveer 300 koppen te schrappen of “te laten uitdoven” zoals het bestuur het wil doen geloven, zonder over te gaan tot naakte ontslagen en waarschuwt ook voor de toenemende werkdruk, slechtere dienstverlening en privatiseringen waarmee dit ongetwijfeld gepaard zal gaan. “Ook bij de brandweer wil men besparen en het verlof voorafgaand aan het pensioen niet toekennen. Volgens de burgemeester een besparing van 1.200.000 Euro. In deze bestuursperiode kunnen 4 brandweermannen van dit wettelijk stelsel gebruik maken en wij hadden graag geweten waarop de burgemeester zich heeft gebaseerd om zulke besparingen te kunnen realiseren? “ (pamflet ACOD)

De delegatie van de NOIG VA was getooid met een eigen affiche in de ondertussen gekende kleuren (zie afbeelding boven) , enkele vlaggen (BBTK en LSP) en sommige enthousiastelingen zwierden ook met “De Linkse Socialist” met de toepasselijke titel op de voorpagina: “Pak de armoede aan, niet de armen.” We verdeelden ook een eigen pamflet. Verder waren er ook militanten van GROEN, PVDA en onafhankelijken aanwezig. Zoals het ondertussen een gewoonte is geworden, mochten de gemeenteraadsleden spitsroede lopen. Michel Van Brempt van Vlaams Belang kon het niet laten om zoals een klein kind dat zijn stuk chocolade niet krijgt, de hulp van de politie in te roepen om de raadzaal te betreden. Sommige fascisten zijn niet meer wat ze geweest zijn …

Schepen van personeel Dylan Casaer (sp.a) had ook een pamfletje gemaakt voor de actievoerders met als titel: “Pamflet van een Aalstenaar aan de erg verontruste Herzelenaars.” Met deze kwinkslag alludeerde hij op de bemoeienissen van niet-Aalstenaars zoals de mensen van ’t Uilekot in Herzele. Spijtig genoeg voor de Tony Blair van de Faluintjes was er op de actie geen enkele Herzelenaar te bespeuren, de vorige actie aan de gemeenteraad trouwens ook al niet. Helaas pindakaas. Het is alvast opmerkelijk  vast te stellen dat deze en andere plat-provincialistische “bloed en bodem maatstaven” van Vlaams Belang en N-VA vlotjes overgenomen worden door sp.a-schepenen én hun overijverige fans. Wie echter al eens de moeite gedaan heeft om een algemene vergadering, meeting of een actie van de NOIG VA bij te wonen, zal enkel kunnen beamen dat de vlag wel degelijk de lading dekt. Maar we beperken ons uiteraard niet tot de Aalstenaars van binnen de Middeleeuwse omwallingen maar betrekken ook individuen en organisaties uit de bredere regio die een organische band hebben met de stad.

De modder en roddel van het “pro-coalitiekamp van de sp.a”

Wegens het gebrek aan politieke argumenten blijken de die-hard fans van de sp.a-schepenen zich soms te verlagen tot allerlei roddels en modder gooien tegenover andere geledingen van de socialistische beweging.

Zo wordt er bijvoorbeeld geroddeld over een heuse “sfeer van terreur” die in het Volkshuis (in beheer van de vakbond) zou heersen tegenover de voorstanders van de coalitie, waaronder een incident van een zogenaamde onschuldige sp.a’er die uit het Volkshuis werd gekegeld met een gebroken arm tot gevolg. Achteraf blijkt dit een fabeltje te zijn dat de wereld ingestuurd werd door een provocateur (al dan niet van het fascistische N-SA aangezien dit bericht voor het eerst op hun website verscheen) die inderdaad op kordate wijze uit het Volkshuis gezet werd wegens het herhaaldelijk brengen van de Hitlergroet. De gebroken arm werd er uiteraard ook bij verzonnen. 

Bij de laatste actie aan de gemeenteraad was het niet anders. Wij citeren een reactie op de publieke facebookpaginavan NOIG VA: “Het voltallige ACOD-bestuur afdeling Aalst, waarvan ik deel uitmaak heeft deze namiddag intern overleg gepleegd en distantieert zich van de 'Noig Verontruste Oilsjteneers'. Hun actie is de onze niet!” Bij navraag bij meerdere ACOD-bronnen heeft deze persoon haar wensen echter voor werkelijkheid genomen. Een kleine maar luidruchtige minderheid binnen ACOD, niet toevallig hevige supporters van de sp.a-schepenen (wiens macht zuiver gebaseerd is op cliëntelisme) proberen doelbewust de volledige ACOD op te zetten tegen de BBTK die inderdaad deel uitmaakt van de NOIG VA.  Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat dit gezelschap zijn kat stuurde naar de vakbondsactie aan de gemeenteraad. Op de "Rouwpagina Aalst" reageerde NOIG VA o.a. als volgt: “De ACOD-militanten die AANWEZIG waren apprecieerden onze solidariteit (anders begin je niet te glimlachen en geef je ook geen hand) in tegenstelling tot sommige AFWEZIGE ACOD'ers die verkondigen dat de volledige ACOD zich zou distantiëren van de getoonde solidariteit ... De taak van een vakbondsmilitant is de belangen van de werknemers en de collega's verdedigen, niet de in eigen rangen fel gecontesteerde schepenpostjes van de SP.a ...”

De aap komt uit de mouw ...

Nu wordt overduidelijk waarom de N-VA, ondanks het feit dat ze het rekenkundig gezien niet nodig hadden, zowel CD&V als sp.a in de coalitie wilden … Om ongestoord hun botte besparingspolitiek (en anderzijds de grote cadeaus aan de bedrijven) te kunnen doorvoeren, moest men de partijen die in meer of mindere mate gelieerd zijn met de lokale vakbonden mee in bad trekken zodanig men het personeel kan muilkorven, het verzet in de kiem kan smoren of tenminste verzwakken door interne verdeeldheid te zaaien . NOIG VA is alvast pleitbezorger van een zo groot mogelijke eenheid tegen de antisociale politiek van de N-VA en dient daardoor waarschijnlijk als schietschijf voor sommigen met minder goede bedoelingen.

Stakingsaanzegging

Wat aanvankelijk opgevat was als een groots opgezette actie in gemeenschappelijk vakbondsfront werd uiteindelijk een beperkte symbolische actie. Op initiatief van ACOD werd er een ontwerppamflet opgesteld waarvan er 5000 zouden uitgedeeld worden vóór de actie ter mobilisatie. Echter ACV Openbare Diensten en de liberale VSOA haakten onmiddellijk af. Niettemin diende ACOD een stakingsaanzegging in die alle mogelijke acties van het stadspersoneel dekt tot 31 januari 2014.

Quid sp.a?

Om het schisma compleet te maken, weigerden 2 niet-onbelangrijke sp.a’ers, Patrick De Smedt (voorzitter sp.a Aalst) en Sam Van de Putte (politiek secretaris) de meerjarenbegroting goed te keuren.  Beiden zijn de officieuze woordvoerders van het linkse anti-coalitiekamp in de sp.a. In de komende weken zal waarschijnlijk duidelijk worden hoe deze breuk zich al dan niet organisatorisch zal vertalen.We verwijzen alvast naar een korte reportage van TV Oost.

Labo van het verzet

NOIG VA heeft  na de snel opeenvolgende  acties van verleden jaar een rouwperiode afgekondigd met o.a. de gelijknamige “Rouwpagina Aalst” op facebook. Eén jaar van rouw is echter lang genoeg. Met de voorbije actie aan de gemeenteraad doorbreken we onze bewuste radiostilte wat niet wil zeggen dat we in 2013 stilgezeten hebben.  Zo gingen er bijvoorbeeld vormingsmomenten en algemene vergaderingen door in het Volkshuis dat nu algemeen gekend is als verzamelplaats van de Noig Verontruste Aalstenaars. Onze tegenstanders en sceptici dachten (of beter: hoopten) dat NOIG VA een ééndagsvlieg zou zijn of een vuurtje dat snel ontbrandt maar ook even snel dooft. Spijtig genoeg moeten we hen teleurstellen. De opzet van NOIG VA blijft onveranderd: een zo groot mogelijke maar consequente eenheid smeden tegen de sociale afbraakpolitiek van de N-VA. Diegenen die in de feiten actief collaboreren met de N-VA hebben hun kamp gekozen en horen volgens ons niet thuis in de socialistische beweging.

Wordt zeker en vast vervolgd.

Reportage TV OOST over de actie aan de gemeenteraad met luidruchtige NOIG VA'ers ;-)

Tekst onder de foto: "Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) probeert één van de Noig Verontruste Aalstenaars af te schudden. Hun actie aan de gemeenteraad gisteren kan een voorbode zijn voor stakingen."