vrijdag 17 januari 2014

De niet-zo-unieke en voorspelde ontbinding van de Aalsterse sp.a afdeling.Alvorens we hier de puntjes op de i zetten en allerhande foute voorstellingen doorprikken, door zowel de op sensatie beluste en allesbehalve neutrale media als de twee strijdende (ex)sp.a-kampen, geven we toch nog een belangrijke voorbeschouwing. De politieke vaudeville die nu al langer dan een jaar aansleept in Aalst brengt de gehele socialistische beweging ernstige schade toe, onafhankelijk of men nu sp.a-lid is of niet (opdracht volbracht voor N-VA?) En spijtig genoeg zal nog blijken dat met de splinterbom die de nationale en provinciale partijleiding op Aalst dropte, het verhaal bijlange nog niet ten einde is.


Maandag 13 januari 2014 zal voor altijd gebeiteld staan in de annalen van de Aalsterse socialistische beweging. Bij sommigen kwam dit nieuws als een donderslag bij heldere hemel, anderen zagen dit al langer aankomen. Het ironische van de zaak is dat het vooral niet-partijleden maar wél overtuigde socialisten waren die de bui zagen hangen. Sommigen onder ons zijn als het ware al ervaringsdeskundigen als het aankomt op ontbinding van sociaal-democratische organisaties en afdelingen. Maar daar komen we later nog uitgebreid op terug. Er was nog maar pas een externe, neutrale bemiddelaar aangezocht om de 2 kampen te verzoenen maar deze heeft zijn werkzaamheden nooit kunnen aanvatten.


Waar zijn de politieke argumenten buiten “niet deelnemen aan de coalitie?”

We kunnen de consternatie van de uitgesloten mandatarissen begrijpen. Sommige van hun argumenten snijden wel degelijk hout. Voert de Vlaamse regering, waar sp.a samen met N-VA in de coalitie zit, een progressief of sociaal beleid? Wat met de andere gemeenten waar sp.a en N-VA samen in bad zitten? De Aalsterse mandatarissen die trouw de sociaal-liberale koers volgden van de nationale sp.a-top (én dus de coalitielogica die hier automatisch uit voortvloeit) worden nu plots zonder boe of ba aan de kant geschoven. Beetje vreemd, niet? Waarom is de nationale en provinciale partijleiding nooit de politieke discussie aangegaan tijdens een algemene ledenvergadering van de Aalsterse afdeling? Zou het kunnen dat de ambetante afdeling een doorn in het oog was van de partijleiding omdat zij niet blindelings de bevelen opvolgde? Of omdat de coalitie in Aalst problematisch is in de goedkope electorale profilering van de sp.a naar de nationale verkiezingen toe? Beide kampen zeggen over zichzelf dat ze echte socialisten zijn. Echter wanneer concreet de vraag gesteld wordt: “Wat is socialisme volgens jullie?” dan blijft het oorverdovend stil …

Het argument van “de meerderheid van de leden staat achter ons.”

Een partij die sinds mensenheugenis in de coalitie zit, heeft sowieso met cliëntelisme te maken. Veel mensen zijn lid, niet omwille van een politiek programma of ideologische keuze, maar omwille van hun job (of de job van de hond met een hoed op van de neef van de broer van …) Het aandeel van de sp.a-leden in Aalst die via via een job hebben, schijnt volgens insiders vrij hoog te liggen. Alvast een belangrijk argument in een regio met een historisch hoge werkloosheid. Het is dan ook de logica zelve dat zij hun persoonlijke beschermheiligen in de coalitie willen houden.  

In deze optiek is het betwijfelbaar of het een fluit verschil zou gemaakt hebben dat het bestuursakkoord vooraf open en bloot gelezen én bediscussieerd geweest zou zijn voor men overging tot de stemming over al dan niet deelname aan de coalitie. Het geheime bestuursakkoord lekte pas enkele weken (sorry: maanden!) later uit maar het kwaad was al geschied. 

Voor een vakbondsafgevaardigde is het ondenkbaar dat hij of zij moet stemmen over een cao of sociaal akkoord zonder de tekst in handen te hebben. Voor het gros van de aanwezige sp.a-leden die opgetrommeld waren volgens de regels van de autobusdemocratie op de beslissende algemene ledenvergadering vormde dit kennelijk geen enkel probleem.   

De postjes …

Waarom hingen en hangen nog steeds sommige mandatarissen zo hard aan hun postje? Moeten er misschien stinkende potjes dichtgehouden worden? Een voormalige voorzitter van OCMW en ASZ uit de socialistische stal werd in het verleden veroordeeld wegens belangenvermenging, de juridische term voor corruptie. Was hij een uitzondering? Aalst, het kleine Charleroi aan de Dender?

Geen traditie meer van open en kritisch debat

Een ander element is het verwateren van de traditie van een eerlijke, open en kritische politieke discussie in de rangen van de sp.a en zeker in de basis. Leden worden verondersteld niet echt in politiek geïnteresseerd te zijn en dan laat men dat maar over aan de specialisten die doorgaans beroepspolitici zijn. De gewone partijleden zijn wel nog goed genoeg voor louter uitvoerende taken: om te gaan bussen en affiches te plakken bij de verkiezingen, te helpen bij eetfestijnen … Laat ons even eerlijk zijn: de sp.a in Aalst is verworden tot een carnavalgroep of voetbalclub waar de fans onvoorwaardelijk hun helden steunen en heeft niets meer te maken met de haard van sociaal verzet én kritische discussie van weleer zoals een echte arbeiderspartij hoort te zijn. Het is dan ook niet te verwonderen waarom zo weinig vakbondsmensen nog een lidkaart van de partij hebben.


Persbericht sp.a

We citeren het volledige persbericht van sp.a zoals het verstuurd werd op die beruchte maandag om 11u15: “Het sp.a-partijbureau heeft vandaag unaniem het advies gevolgd van de Administratieve commissie met betrekking tot de problemen in de Aalsterse afdeling. Deze commissie oordeelde dat de onophoudelijke publieke onenigheid binnen deze afdeling de belangen van de partij onherstelbaar dreigde te schaden. 


De Administratieve commissie, in vergadering bijeen op maandag 13 januari, adviseerde het partijbureau om met onmiddellijke ingang de sp.a-afdeling Aalst te ontbinden en opdracht te geven aan de huidige voorzitter en politiek-secretaris om, eveneens onmiddellijk, een nieuwe afdeling op te richten met medewerking en onder toezicht van de voorzitter en de secretaris van sp.a Oost-Vlaanderen.


Het partijbureau heeft deze voormiddag positief gevolg gegeven aan dit advies. 

Het ontbinden van de sp.a-afdeling heeft tot gevolg dat de leden van sp.a Aalst allen ontslagnemend  zijn. Wie de doelstellingen en actiemiddelen van de partij onderschrijft, inclusief de afwijzing van de deelname aan de huidige bestuurscoalitie in Aalst, wordt onmiddellijk en zonder onderbreking van lidmaatschap opnieuw aangesloten. Het is de prioritaire taak van de afdelingsvoorzitter en politiek-secretaris om alle betrokkenen hierover in te lichten.”


Met deze zeer drastische en allesbehalve democratische maatregel werd het schisma dat al een jaar eerder ontstond in de socialistische rangen geformaliseerd naar de buitenwereld toe. 

“Noig Verontruste Aalstenaars halen slag thuis ??? ”

Een krant kopte in de regionale pagina’s onder andere: “Noig Verontruste Aalstenaars halen slag thuis.” Laat ons even duidelijk zijn: de NOIG-VA hebben nooit om de ontbinding van de Aalsterse sp.a gevraagd maar hebben steeds geageerd tegen het feit dat de sp.a als zelfverklaarde progressieve partij toetrad tot een coalitie met een uitgesproken rechts, anti-sociaal en autoritair programma met op de koop toe 2 “plots bekeerde” fascisten als schepen. Wij hebben steeds de weg gekozen van de politieke discussie en argumentatie, niet die van de voldongen feiten. 

Diegenen die ons hiervoor tot public enemy number one uitriepen, kwamen niet verder dan het verspreiden van leugens en roddels en waren dan nog slim genoeg om die ook op facebook te zetten … Veel politieke argumentatie hebben we van die kant niet gezien of gehoord maar dat kunnen we ze ook niet kwalijk nemen: van wie zouden ze het geleerd moeten hebben? 

Opvallend was dan nog dat zij gesteund werden door allerhande dubieuze en extreemrechtse figuren. We hebben moeten vaststellen dat een klein (?) maar luidruchtig deel van de fans van de 2 schepenen heel wat gemeen hebben met wat we normaal gezien aan N-VA en Vlaams Belang zouden toeschrijven: een stevige portie provincialistisch chauvinisme afgekruid met racisme, antivakbondssentiment en een soeplepel virulent anti-marxisme dat aan de beste dagen van de koude oorlog doet denken. Eerlijkheidshalve moeten we ook vermelden dat sommige voortrekkers van het kamp van de uit de gratie gevallen mandatarissen zich hier allesbehalve kunnen in vinden maar om politiek-opportunistische redenen hier niet in tussenkomen.

Voor de volledigheid verwijzen we nogmaals naar het persbericht van NOIG-VA op die bewuste maandag: De Noig Verontruste Aalstenaars nemen kennis van de beslissing van de sp.a om uit de Aalsterse coalitie te stappen. Zeer verwonderlijk hoeft dat niet te zijn. Noig VA maakte vorige week al een opsomming van de maatregelen die het laatste jaar door de nieuwe meerderheid opgelegd werden (o.m. in het OCMW). Zie:http://www.uilekot.org/node/1712

Die kunnen bezwaarlijk progressief, socialistisch of zelfs gewoon maar sociaal genoemd worden. Het arme gedeelte van de bevolking wordt in Aalst sinds een jaar vooral bestraft in plaats van gestimuleerd. De Aalsterse burgemeester wil het vooral beter doen dan De Wever zelf. Binnen de arrondissementshoofdstad Aalst ging men steeds verder en werd elke kritiek van binnen en buiten de stad weggewimpeld. Enkel de Aalstenaars mochten hun mond open doen. Een stad is geen eiland. Rond Aalst staat geen muur!

Noig-VA hoopt dat er nu kan gewerkt worden aan een gemeenschappelijke actie van alle sociaal voelende mensen om het Aalsters bestuur tot andere inzichten te brengen.”


Ongezien en drastisch?

De ontbinding van de Jongsocialisten en SP Oostende in de periode 1990-1992

TV OOST stelde in één van de vele reportages over de situatie: “Ongezien en drastisch dat de sp.a-top een voltallige afdeling ontbindt,” is niet alledaags volgens politicoloog Kristof Styvers van de Gentse Universiteit. Dat willen we als ervaringsdeskundigen wel even nuanceren of zelfs tegenspreken.

Vanaf 1990 voltrok zich een heksenjacht binnen de socialistische gelederen op de marxisten rond het maandblad “Vonk.” De eerste plaats waar orde op zaken gesteld werd, waren de Jongsocialisten. In aanloop naar het congres van 17 februari 1990 werd door het nationaal bureau (met o.a. Pascal Smet) de JS afdeling Antwerpen ontbonden en de federatie Brussel niet langer erkend. Persmoties daartegen door de afdelingen Boom en Schoten, solidariteitsverklaringen van het Onafhankelijkheidsfront en ACOD-LRB Antwerpen en een steunadvertentie in De Morgen waren niet meer dan achterhoedegevechten. De beslissing was genomen en zonder mandaten van Brussel en Antwerpen lag de uitslag van het JS-congres bij voorbaat vast. 

Op dit congres bleken als bij wonder 100 afdelingen te bestaan met in totaal 250 mandaten. Het congres tevoren waren het er nog maar 40 met 130 mandaten. Het congres werd  professioneel gefilmd en later vertoond op het nationaal SP-bureau.  

Hierna ging men vervolgens “aan de slag” in de afdelingen. 

Dirk Van der Maelen kreeg de boodschap in Geraardsbergen orde op zaken te stellen. De marxisten rond het maandblad Vonk, ook Vonkisten genoemd, waren in onze streek actief in de JS- en partijafdelingen in Aalst, Ninove en Geraardsbergen. Sommigen van deze militanten zijn nu als LSP’ers actief bij de Noig Verontruste Aalstenaars. Echter het uitvoerend bestuur van de Geraardsbergse SP afdeling riep de heksenjacht in onze regio een halt toe. 

Daarmee was het verhaal echter nog niet ten einde. In de zomer van dat jaar stapte het Oostends parlementslid Alfons Larridon uit de partij omdat de partijdiscipline hem verbood tegen het lentedecreet van onderwijsminister Coens te stemmen. Op basis van de voorkeurstemmen was de logische opvolger van Larridon de Oostendse Vonkist Yves Miroir. Om dat te vermijden parachuteerde het nationaal bureau van de SP Johan Vande Lanotte, toen kabinetschef van Tobback senior. Vande Lanotte was echter geen lid van de afdeling en dus moest eerst orde op zaken gesteld worden. De volledige SP afdeling van 900 leden werd ontbonden en 22 Vonkisten werden uit de partij gezet.

Ondanks al deze drastische maatregelen bleef de invloed van de Vonkisten een bedreiging voor de carrièristen in de Jongsocialisten. In februari 1992 werd onder leiding van nationaal JS-voorzitter Pascal Smet (nu onderwijsminister) het bericht de wereld ingestuurd dat de Jongsocialisten werden opgeheven en de band met de partij werd verbroken om plaats te maken voor een forum van jonge progressieven die op gemeentelijk vlak en rond lokale thema’s actief wilden zijn. Op die manier werd de deur wagenwijd opengezet voor jongeren uit de Volksunie en Agalev. Plots was de SP de enige partij zonder jongerenwerking! Het bleek echter snel dat de ontbinding niet doorgepraat was met de nationale partijleiding. Op initiatief van Frank Vandenbroucke (toenmalig partijvoorzitter) werd er een overgangscomité gestemd op een “heroprichtingscongres.” En tot ieders verbijstering ... zat er terug een Vonkist bij.

Inquisiteurs en heksenjagers worden doorgaans beloond in de “socialistische” partij.

De toenmalige grootinquisiteurs van dienst, Johan Vande Lanotte in Oostende en Pascal Smet in de Jongsocialisten, zijn beiden achteraf door de partij bedankt met een ministercarrière. Mogen we ons afvragen of, zonder op meer dan één vlak dubbelzinnig te zijn, de politieke toekomst van Sam Van de Putte in de sp.a er even rooskleurig gaat uitzien?

Conclusie


De redenen waarom sp.a’ers in Aalst het ene of het ander (ex)sp.a-kamp steunen is een mix van elementen waar doorslaggevende politieke of ideologische argumenten maar een beperkte rol spelen maar dit heeft alles te maken met de evolutie van voormalige (weliswaar burgerlijke) arbeiderspartij BWP over BSP en SP naar sp.a als sociaal-liberale partij. 

Persoonlijke sympathieën of antipathieën, (gefnuikt) carrièrestreven, cliëntelisme … zijn nu bepalend. De artificiële tegenstelling zoals we her en der kunnen lezen tussen “salonsocialisten en principesocialisten” is flinterdun. Vanuit het salon kan je ook principes hebben. 


Eenzelfde scenario zoals de voormalige broedertwist in de Aalsterse liberale familie (Open VLD en scheurlijst “Blauw” die inmiddels terug bij elkaar zijn) is goed  mogelijk aangezien de ideologische meningsverschillen niet van die aard zijn om op termijn niet terug te fusioneren.


Maandag 20 januari houden de ex-sp.a’ers een “nieuwe socialistische beweging” boven de doopvont in buurthuis De Brug en niet in het Volkshuis. Zij nodigen daarbij iedereen uit die met hun project instemt (wat is dat buiten “in de coalitie zitten?”) ook mensen die tot hiertoe geen lid waren van de partij …

LSP maakt samen met o.a. de bediendencentrale van het ABVV, de BBTK, deel uit van de NOIG-VA. In tegenstelling tot het (al dan niet bewuste) foute citaat in HetNieuwsblad van één van de woordvoerders van NOIG-VA, BBTK-secretaris Johan Dumortier, maken wij geen keuze tussen de twee kampen maar kiezen voor een derde … die van het socialisme! Diegenen die ietwat politiek geschoold zijn, verstaan deze laatste knipoog.